Špeciálne ponuky

Nákup vopred

Objednajte si dopredu a dajte nám pozor na detaily.

inklúzie

? Rezervova? 14 dní vopred a vyu?íva? 10% z najlep?ej dostupnej sadzby
(Táto ponuka platí pre 2 spálne a 3 spálne apartmány)
? Bezplatné vyu?itie v?etkých hotelových zariadení.
? Bezplatné kyvadlové autobusy do obchodných a nákupných ?tvrtí.
? Denný úklid (okrem soboty, nedele a sviatkov) (bez umýva?iek riadu)

Volite?né poplatky

? Ra?ajky sú k dispozícii za 20 000 KRW + 10% DPH na osobu a noc.
? Internet je k dispozícii za 15 000 KRW za de?, maximálne 2 zariadenia.

Rodinný plán

? Deti mlad?ie ako 5 rokov sú pri zdie?aní postelí s rodi?mi bezplatné.
? Die?a vo veku 5 rokov a star?ie bude spoplatnené za dospelú osobu.
Poplatok za prístelku
? Deti do 5 rokov: 70 000 KRW + 10% DPH za de?, ak sa vy?aduje prístelka.
? Deti od 5 rokov a star?ie: 50 000 KRW + 10% DPH za de? pre ?al?ieho cestujúceho na základe existujúceho lô?ka.

Podmienky zru?enia

? Rezerváciu nemo?no zru?i?, upravi? alebo prenies?.
? Rezervácie budú ú?tované 100% z celkovej rezervácie, ak nastane niektorá z uvedených situácií.

Pravidlá ochrany vkladov

? V ?ase rezervácie je potrebný úplný nenávratný vklad.
? Vy?aduje sa platná kreditná karta. Úplný vopred nájomný vklad sa vyberá v ?ase rezervácie a je nevratný.

Zosta?te v detaile

? ?as registrácie : 15:00 hodín
? ?as odchodu: 11:00 hodín

Podmienky

? Rezervácie závisia od dostupnosti izieb.
? V?etky uvedené kurzy sú v kórejskom výhrade (KRW) a podliehajú DPH 10%.
? Sadzby a dostupnos? sa mô?u zmeni? bez predchádzajúceho upozornenia.